Witamy!

 

        Szanowni Rodzice!

Bardzo prosimy o zabranie  z szatni rzeczy dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w lipcu i sierpniu

(w piątek 26 czerwca lub po 29 czerwca ).                                   

 

 

Szanowni  Rodzice,

w zawiązku z sytuacją epidemiczną  funkcjonowanie placówki zostało dostosowane do zaleceń Ministra Edukacji Narodowej  oraz Głównego Inspektora Sanitarnego  i  Ministra Zdrowia, link poniżej:

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami funkcjonowania placówki od 11 maja 2020 r.:

Sposób organizowania zajęć

 

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać  o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach.Zabronione jest prowadzenie zajęć z grupami dzieci z różnych oddziałów, czy przemieszczanie się dzieci pomiędzy poszczególnymi oddziałami.
 2. W sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci w sali do 14, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.
 4. Do przestrzeni, o której mowa w ust. 3 nie wlicza się pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych w tym ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej.
 5. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
 6. W salach dostępne są dla dzieci tylko zabawki, które nadają się do częstego mycia  i dezynfekcji, np. klocki, pojazdy, zabawki z tworzyw sztucznych. Każde dziecko posiada odrębne przybory plastyczne.
 7. Przy stolikach dzieci usadzane są w sposób zachowania określonej bezpiecznej odległości 1,5 m.
 8. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Po zakończeniu zajęć na placu zabaw personel sprzątający musi dokonać dezynfekcji znajdującego się na nim sprzętu. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 9. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren przedszkola – w tym zwłaszcza spacerów czy wycieczek.
 10. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
 11. Opiekę nad grupę dzieci sprawują wyznaczeni nauczyciele, pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.
 12. Jeżeli podczas zajęć opiekę sprawuje więcej niż jeden opiekun powinni oni zachować od siebie dystans społeczny min 1,5m.

 

 

Organizacji wyjścia dzieci do ogródka przedszkolnego

 

 1. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie ogrodu przedszkolnego.
 2. Każda grupa korzysta z ogrodu oddzielnie w wyznaczonym dla niej czasie – grupy nie mogą się spotykać w ogrodzie przedszkolnym.
 3. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren ogrodu przedszkolnego /np. spacer do wąwozu, parku/
 4. W trakcie przygotowania dzieci do wyjścia  /lub przyjścia z ogrodu/do ogrodu na korytarzach i w szatni powinna znajdować się tylko jedna grupa dzieci z opiekunem.
 5. Korzystanie z pobytu na świeżym powietrzu stosuje się przy zachowaniu zasady zmianowości grup w szatni.  Pobyt dzieci w ogrodzie odbywa się w ustalonych godzinach.
 6. Każda grupa przedszkolna ma wyodrębniony  teren do zabawy  przy zachowaniu  możliwie maksymalnej odległości między grupami.
 7. Piaskownice zabezpieczono plandekami przed używaniem.
 8. Dzieci korzystają w ogrodzie z zabawek i sprzętu sportowego/piłki, plastikowe kręgle,  koła, zjeżdżalnia huśtawki/, które są regularnie czyszczone z użyciem detergentu po opuszczeniu  placu zabaw przez dzieci.
 9. Każda grupa dzieci posiada odrębny sprzęt przedszkolny
 10. Po powrocie  z ogrodu przedszkolnego  i opuszczeniu szatni dzieci myją ręce wodą  z mydłem.

 

Przyprowadzanie i odbiór dzieci

 

 1. Na teren budynku przedszkola (do szatni) wpuszczanych jest  jednocześnie tylko 4 rodziców  z dziećmi.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki.
 3. Dziecko nie może wnosić do budynku przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są nie są niezbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 4. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce   a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia.
 5. Pracownik wyznaczony do odbioru dzieci od rodziców dba o to, by dzieci z różnych grup nie stykały się ze sobą.
 6. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych  u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się (telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu  z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 7. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 8. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.
 9. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba prawna, odbiór dziecka odbywa się przez główne drzwi wejściowe do budynku.
 10. z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m².

 

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka

 

 

 1. Rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola mają obowiązek wyrazić zgodę na pomiar temperatury  ciała dziecka, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 2. Jeśli dziecko manifestuje niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu /sala nr VII –I piętro jest  sala- izolatka  dla dzieci z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób.
 3. Rodzice dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Opiekę sprawować będzie wyznaczony pracownik przedszkola z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności – dystans 2m /jeśli stan dziecka na to pozwoli/, fartuch, rękawice ochronne, maseczka, dostępne produkty dezynfekujące.
 5. Należy powiadomić stację epidemiologiczną i ściśle stosować się do  wydawanych poleceń i instrukcji.
 6. Obszar, w którym przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe/klamki, poręcze uchwyty/
 7. Zostanie także przygotowana lista osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywało dziecko podejrzane o zakażenie.
 8. W przypadku  wszelkich  wątpliwości należy zasięgnąć informacji w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 9. Numery telefonów stacji sanitarno- epidemiologicznej i służb medycznych udostępnione są w sekretariacie na widocznym i łatwo dostępnym miejsc.

 

 

 Procedura pierwszeństwa przyjęć

 

1)      w sali może przebywać do 12 dzieci, a w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, nie więcej niż 14 dzieci,

2)      minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na 1 dziecko i każdego opiekuna.

 1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i innych środków komunikacji na odległość wychowawcy oddziałów uzyskują informację, którzy rodzice mają możliwość zapewnienia opieki na dziećmi w domu i nie przyprowadzą dzieci do przedszkola oraz którzy rodzice deklarują chęć przyprowadzenia dziecka.
 2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, wykluczone jest przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. W razie większej liczby dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć skorzystania z usług przedszkola, niż miejsc w przedszkolu ustalonych z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ust. 1, pierwszeństwo ustala się według kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasady – pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 4. Informację o gotowości przyjęcia dziecka do przedszkola dostarcza się rodzicom  z wykorzystaniem środków komunikacji, o których mowa w ust. 2.

 

 

 

 

                   

                 UWAGA  RODZICE DZIECI ZAPISANYCH NA ZAJĘCIA TANECZNE!

 

 

               Lubelskie Centrum                                                                                                     Lublin, 07.05.2020 r.

               Inicjatyw Tanecznych

20-153 Lublin

lcit@lcit.lublin.pl

 

Szanowni Państwo,

 

Sytuacja, w której się znalazł świat jest bezprecedensowa, każdy z nas próbuje się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości i zaakceptować konsekwencje wynikające ze stanu epidemicznego.

Nam przychodzi to z wielkim trudem, zawsze byliśmy niezwykle dumni, że pod naszymi auspicjami rozwijają swoje talenty tysięce dzieci, było to dla nas motywacją do wytężonej pracy, rozbudowania oferty zajęć i struktur firmy,  a także doskonalenia kadry instruktorskiej i pedagogicznej- wszystko po to, aby podkreślić znaczenie rozwoju artystycznego w życiu każdego dziecka.

Dzięki podążaniu drogą profesjonalizmu, rzetelności i sumienności udało nam się stworzyć rozpoznawalną markę, która przyczyniła się do odkrycia setek talentów.

Nie spodziewaliśmy się, że ten rok szkolny będzie tak niepomyślny. Nasi podopieczni z dnia na dzień musieli przerwać naukę, zapomnieć  o regularnych treningach i kreatywnych warsztatach.

Niepoprawny optymizm, który na co dzień nas zawsze uskrzydlał i inspirował został przyćmiony dramatycznymi statystykami oraz mrocznymi perspektywami nadchodzących dni, jednak nie damy się łatwo spacyfikować.

Chociaż warunki, w których się znaleźliśmy są nieprzeciętnie trudne to z ogromnym zaangażowaniem staramy się opracować strategię, dzięki której będziemy mogli- relatywnie rzetelnie- wywiązać się z powierzonego nam przez Państwa zadania.

Przedłużenie restrykcji oświatowych do 24 maja 2020 r. oddala i znacząco zmniejsza możliwość odrobienia wszystkich zajęć, jednak wciąż takie rozwiązanie, a przynajmniej w zbliżonym wymiarze godzin, jest prawdopodobne. Powyższy wariant byłby zapewne najbardziej optymistyczny i przez wszystkich pożądany, jednak analiza rozwoju sytuacji epidemicznej nie pozwala nam na wyłącznie euforyczne i śmiałe założenia, musimy być również przygotowani na bardziej pragmatyczne warianty realizacji kursów-  w innych warunkach i formach.

Szanowni Państwo, na tę chwilę nie możemy przedstawić pełnego planu działania, ponieważ jest on całkowicie uzależniony od obostrzeń rządowych.

Dopiero ugruntowana sytuacja systemu oświaty oraz sprecyzowane przez ministerstwo warunki pracy z dziećmi pozwolą nam na przedstawienie Państwu konkretnych rozwiązań oraz terminów, niemniej zależy nam, aby już na tym etapie poznali Państwo propozycje naszej dalszej współpracy.

 • W przypadku, kiedy dziecko będzie kontynuować naukę w danej placówce edukacyjnej w roku szkolnym 2020/2021, wówczas proponujemy transfer kwoty za niezrealizowane zajęcia (trzy i pół miesiąca) na rzecz zajęć w całym semestrze zimowym 2020/2021.
 • Istnieje również możliwość przeniesienia kwoty za niezrealizowane zajęcia na inną osobę, która będzie uczestniczyć w kursie w kolejnym sezonie np. rodzeństwo.
 • Udział dziecka w wakacyjnych półkoloniach tematycznych, które będą odbywać się   w większości placówek i instytucji kultury (lub pobliskich), w których prowadzimy regularne zajęcia. W ofercie znajdą się dwa terminy półkolonii, aby zminimalizować kolidowanie z Państwa prywatnymi planami wakacyjnymi. Kiedy uzyskamy pewność, że takowy wariant jest możliwy do realizacji, w kontekście rekomendacji rządowych, wówczas przedstawimy Państwu proporcjonalny rozkład kosztów warsztatów oraz ich dokładną ofertę.
 • Udział dziecka w półkoloniach stacjonarnych w siedzibie Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych (rozwiązanie dla naszych podopiecznych z Lublina). Realizacja zajęć półkolonijnych w takiej samej formule, jak w przypadku zajęć w placówkach edukacyjnych i instytucjach kultury.
 • W zależności od możliwości udostępnienia sali zajęciowej w konkretnych placówkach, deklarujemy chęć oraz gotowość pracy po zakończeniu roku szkolnego - w wakacje.
 • W przypadku, kiedy dziecko kończy naukę w danej placówce i nie ma możliwości kontynuowania naszego kursu, po uprzednim wypełnieniu właściwego wniosku, adekwatna kwota za niezrealizowane zajęcia zostanie Państwu zwrócona, jednak weryfikację wniosków rezygnacji z zajęć z powodu pandemii rozpoczniemy dopiero w momencie ustabilizowania sytuacji epidemicznej w Polsce- po powrocie do stacjonarnego systemu pracy oraz wznowienia edukacji w placówkach, w których pracujemy. Obecna forma naszej aktywności zawodowej całkowicie nam uniemożliwia analizę umów, kontakt z szkołami i przedszkolami oraz wszystkie działania związane z refundacją kosztów.Weryfikację wniosków rezygnacji z zajęć z powodu pandemii rozpoczniemy dopiero w momencie ustabilizowania sytuacji epidemicznej w Polsce, a zwroty nastąpią najpóźniej do 180 dni od momentu rozpatrzenia wniosku.

Deklaracje wyboru formy rekompensaty są już dostępne na naszej stronie internetowej*.

Szanowni Państwo, dla nas praca ma nie tylko wymiar ekonomiczny, ale przede wszystkim misyjny, my naprawdę głęboko i gorliwie wierzymy, że nasze zajęcia są dla dzieci dobrą zabawą, ale też realnie wpływają na ich rozwój, świadomość artystyczną, społeczną i emocjonalną. 

Obecna sytuacja, choć całkowicie od nas niezależna, pokazała, że wszystkie piękne idee, w które od tylu lat wierzyliśmy mogą zostać zmarginalizowane w ciągu kilku tygodni przez - kiedyś abstrakcyjne, dziś całkowicie realne- zewnętrzne okoliczności.

Mimo to jesteśmy też pewni, że to smutne zawieszenie, regres sił i motywacji wkrótce przeminie, bo przecież trzeba znowu uczynić nasz świat piękniejszym i weselszym, a uda się to tylko dzięki dziecięcej beztrosce i umiłowanej przez nas sztuce.

Dlatego, całkowicie zdeterminowani do ciężkiej pracy, szczerze prosimy Państwa o zrozumienie, solidarność i wsparcie.

Nie rezygnując z naszej współpracy, a wybierając jej inną formę umożliwią nam Państwo przetrwanie tego trudnego okresu, my natomiast odwdzięczymy się spotęgowanym zaangażowaniem i pasją, które pomogą Państwa pociechom łatwiej zapomnieć o społecznej izolacji i czasie epidemii, który odcisnął piętno na życiu każdego z nas.

Drodzy Państwo, chociaż przedstawione warianty wywiązania z umów są tylko ogólnym zarysem to bardzo nam zależało, aby znali Państwo nasze stanowisko oraz inicjatywy działania.

W momencie, kiedy sytuacja będzie całkowicie jednoznaczna i dla wszystkich bezpieczna przedstawimy Państwu precyzyjną ofertę zawierającą dokładne terminy, wszelkie wyliczenia oraz formalności.

Dopiero stan względnej stabilizacji pozwoli nam na ich realizację, wówczas udostępnimy Państwu kolejne wnioski, w których będą mogli Państwo zdeklarować zadowalające rozwiązanie.

Wierząc, że wszystko, co złe właśnie mija, a nas czekają może i niełatwe czasy, ale pełne odrodzonej wzajemnej życzliwości, solidarności i zrozumienia, a także docenienia wszystkiego, co prozaiczne, ale w tej zwykłości piękne i bezcenne.

Z życzeniami zdrowia oraz wyrazami szacunku,

Marcin Snuzik

Prezes Lubelskiego Centrum Inicjatyw Tanecznych

* http://lcit.lublin.pl

 

 

 

Informacja dotycząca rekrutacji do przedszkoli

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 

Informacja dla rodziców dzieci w wieku 3-6 lat, którzy złożyli wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na rok szkolny 2020/2021.

Dnia 4 maja 2020 r. o godz. 12.00 zostanie podana do wiadomości informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu dziecka do placówki.

Informacja taka zostanie przesłana do Państwa na adres e-mail podany we wniosku i będzie także widoczna w systemie, po zalogowaniu na swoje konto.

Dla kandydatów zakwalifikowanych, kolejnym krokiem w procesie rekrutacji będzie potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

Potwierdzanie woli będzie miało miejsce w dniach 4-8 maja br.

W celu potwierdzenia woli, rodzic, którego dziecko zakwalifikowało się do placówki:

 • jeżeli posiada podpis elektroniczny – może potwierdzić wolę elektronicznie w systemie, używając podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego jednego rodzica i wybierając przycisk „potwierdź wolę”,
 • jeżeli nie posiada podpisu elektronicznego – powinien przesłać uzupełnioną i podpisaną „deklarację potwierdzenia woli” za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego zakwalifikowało się dziecko.

Wzór deklaracji oraz adresy e-mail przedszkoli i oddziałów przedszkolnych znajdują się w zakładce „pliki do pobrania” w systemie naborowym.

Aby przesłać deklarację potwierdzania woli należy pobraną deklarację zapisać na pulpicie, uzupełnić i podpisać na klawiaturze, po czym załączyć ją do maila i przesłać na adres jednostki kwalifikacji –

Przedszkole nr 2 w Lublinie:  poczta@p2.lublin.eu.

Następnie, po etapie potwierdzania woli, tj. dnia 11 maja br. o godz. 13.00 rodzic na adres e-mail wskazany we wniosku, otrzyma informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dziecka do placówki.

 

 

 

UWAGA RODZICE! INFORMACJA O REKRUTACJI

 

Rodziców, którzy nie będą mieli możliwości wzięcia udziału w rekrutacji drogą elektroniczną i nie będą mieli możliwości pobrania wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny z przedszkolem w godzinach od 10:00 do 14:00 tel.: 81 741 22 85.

UWAGA RODZICE!

Prosimy o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji, umieszczonymi na stronie internetowej lublin.eu

https://lublin.eu/mieszkancy/aktualnosci/rusza-rekrutacja-do-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-i-klas-i-szkol-podstawowych,124,464,1.html

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-dla-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-w-placowkach-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20202021,460,1082,1.html

Z uwagi na wprowadzony stan epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej.

 W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po wznowieniu zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,rodzice dostarczą wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami do przedszkola pierwszego wyboru.