Rekrutacja

         Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2016/2017 r.

Nabór do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 i innych form wychowania przedszkolnego odbędzie się w terminie 1-31 marca 2016 r.

 Harmonogram rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017 dostępny jest w BIP Urzędu Miasta Lublin (zakładka Prawo - Zarządzenia Prezydenta – Zarządzenie nr 30/1/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.) oraz na tablicach ogłoszeń w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

Strona programu rekrutacyjnego dostępna będzie od dnia 1 marca 2016 r. pod adresem: www.rekrutacja.p.lublin.eu

 

 Rodzice dzieci uczęszczających już do przedszkola składają w kancelarii „Deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego”.

Dzieci 6 letnie (tj. rocznik 2010)

Mają prawo :

1)      Odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu

lub

2)      Odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej (jeśli dziecko będzie uczęszczać do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej to w następnym roku szkolnym będzie miało pierwszeństwo przy przyjęciu do tejże szkoły do klasy 1

lub

3)      Rozpocząć naukę w klasie I na wniosek rodziców (jeżeli wcześniej korzystało  z wychowania przedszkolnego lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki    w szkole, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną)

 

Dziecko, które realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne  w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy 1 szkoły podstawowej bez przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Kryteria rekrutacyjne (dla dzieci nowych)

  1. W przypadku większej liczby kandydatów  niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria mające jednakową wartość (10 pkt każde):

a)   Wielodzietność rodziny dziecka- oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.

b)   Niepełnosprawność dziecka.

c)   Niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka.

d)   Niepełnosprawność obojga z rodziców dziecka.

e)   Niepełnosprawność rodzeństwa dziecka.

f)    Samotne wychowywanie dziecka w rodzinie – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

g)   Objęcie dziecka pieczą zastępczą.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wraz z ilością punktów określone w uchwale Rady Miasta Lublin. Są to:

a)   Pozostawanie rodziców w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki          w systemie dziennym – 4 punkty.

b)   Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 2 punkty.

c)   Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) powyżej                  8 godzin dziennie – 2 punkty.

d)   Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego  z pełnej oferty przedszkola tj. bezpłatnego nauczania, wychowania, opieki i posiłków (po czasie realizacji podstawy programowej w wymiarze 5 godzin) do 8 godzin dziennie – 1 punkt.

e)   Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do funkcjonującej w pobliżu szkoły lub żłobka – 1 punkt.

f)    Zadeklarowanie uczęszczania do tego przedszkola kandydatów będących rodzeństwem w wieku 3-4 lat – 1 punkt.

  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego o zakwalifikowaniu dziecka   do przedszkola decyduje losowanie przeprowadzone przez elektroniczny system rekrutacji.